Events

View
शेतमाल पणन व्यवस्थेतील समस्या व उपाययोजना

शेतमाल पणन व्यवस्थेतील समस्या व उपाययोजना

  • 03-Jan-2022
  • 11.00am to 12.30pm
नागरी सांडपाण्याचा सिंचनासाठी वापर

नागरी सांडपाण्याचा सिंचनासाठी वापर

  • 09-Jan-2022
  • 11.00am to 12.30pm
कृषी-वन शेतीची उपयुक्तता आणि अर्थकरण

कृषी-वन शेतीची उपयुक्तता आणि अर्थकरण

  • 16-Jan-2022
  • 11.00am to 12.30pm