Events

View
उन्हाळी भुईमूग लागवड

उन्हाळी भुईमूग लागवड

 • 22-Jan-2023
 • 11.00am to 12.30pm
एकात्मिक पिंजरा मत्स्य शेती

एकात्मिक पिंजरा मत्स्य शेती

 • 12-Feb-2023
 • 11.00am to 12.30pm
मिरची लागवड

मिरची लागवड

 • 26-Feb-2023
 • 11.00am to 12.30pm
ड्रॅगन फ्रुट लागवड

ड्रॅगन फ्रुट लागवड

 • 12-Mar-2023
 • 11.00am to 12.30pm
नारळ लागवड

नारळ लागवड

 • 09-Apr-2023
 • 11.00am to 12.30pm
कार्प माशांचे बीजोत्पादन

कार्प माशांचे बीजोत्पादन

 • 14-May-2023
 • 11.00am to 12.30pm
कृषी अन्न प्रक्रिया उद्दयोजकता

कृषी अन्न प्रक्रिया उद्दयोजकता

 • 28-May-2023
 • 11.00am to 12.30pm
पीक विमा योजना

पीक विमा योजना

 • 11-Jun-2023
 • 11.00am to 12.30pm
पपई लागवड

पपई लागवड

 • 25-Jun-2023
 • 11.00am to 12.30pm
खरीप हंगामातील आपत्कालीन नियोजन

खरीप हंगामातील आपत्कालीन नियोजन

 • 09-Jul-2023
 • 11.00am to 12.30pm
टोमॅटो लागवड आणि मूल्यसाखळी

टोमॅटो लागवड आणि मूल्यसाखळी

 • 27-Aug-2023
 • 11.00am to 12.30pm
शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत बीजोत्पादन साखळी

शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत बीजोत्पादन साखळी

 • 10-Sep-2023
 • 11.00am to 12.30pm
भाजीपाला व फळावरील रासायनिक अंश - समस्या व कायदेशीर उपाययोजना

भाजीपाला व फळावरील रासायनिक अंश - समस्या व कायदेशीर उपाययोजना

 • 24-Sep-2023
 • 11.00am to 12.30pm
महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे शेती क्षेत्रातील योगदान

महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे शेती क्षेत्रातील योगदान

 • 26-Nov-2023
 • 11.00am to 12.30pm